وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ طالب مردي چنينم کو به کو! کو در اين دو حال مردي در جهان تا فداي او کنم امروز جان [1] . اگر انسان بتواند در حالات خشم و غضب، مالک نفس خويش باشد، او را مي توان از افراد نيرومند و توانا برشمرد؛ چرا که کنترل نفس سرکش در آن حالت، ايمان و اراده اي والا و قوي لازم دارد که خيلي از انسان ها نمي توانند از عهده اش برآيند. اگر مروري به صفحات حوادث در رسانه ها داشته باشيم اکثر حوادث ناگوار ريشه در عدم توانايي مجرمين در کنترل خشم و غضب خود دارد. به اين جهت کنترل غضب امري مهم به شمار مي آيد و هر کس در آن موفق شود، افزون بر بهره هاي فراون دنيوي، داراي مقامي بلند از نظر معنوي خواهد بود. اينک به برخي از آثار و فوايد کنترل خشم توجه مي کنيم:

[1] مثنوي مولوي، دفتر اول.